1. Introducere

IT-MB SERVICE SRL (denumita in continuare impreuna in cuprinsul prezentei Politici ca “societatea”, “organizatia” sau “noi”) va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale, precum si drepturile pe care le aveti, in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale in vigoare. Prezenta Politica de confidentialitate a fost adoptata in vederea alinierii la dispozitiile reglementarilor legale mai sus mentionate.

Aceasta Politica include informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de catre societate si se adreseaza persoanelor fizice din afara organizatiei cu care societatea vine in contact, inclusiv clienti si vizitatori ai site-ului, parteneri sau potentiali parteneri contractuali, reprezentanti legali sau contractuali ori salariati ai partenerilor sau potentialilor parteneri contractuali, candidati precum si orice alta persoana fizica cu privire la care societatea a efectuat o prelucrare de date cu caracter personal.

2. Identitatea si datele de contact ale operatorului de date

Operatorul de date este: IT-MB SERVICE SRL, cu sediul social in Bucuresti,  Sector 6, str. Aleea Cetatuia nr4 bl m22 sc 1 ap 16, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/6235/2010, avand CUI 27075137, în Bucureşti,  denumit in continuare impreuna in cuprinsul prezentei Politici ca “societatea”, “organizatia” sau “noi”. In cazul in care aveti intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta trimitandu-ne un e-mail la adresa de e-mail: office@it-mb.ro.

3. DEFINITII

• ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

• "prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

• "restrictionarea prelucrarii" inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

• "operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

• "persoana imputernicita de operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

• "destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

• "consimtamant" al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

4. Drepturile persoanelor vizate

IT-MB SERVICE SRL., in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate conform Regulamentului nr. 679/2016, si anume:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

5. Sursa datelor cu caracter personal

Societatea poate colecta date cu caracter personal in urmatoarele modalitati:

direct - obtinem date cu caracter personal in mod direct de la dumneavoastra atunci cand ne contactati telefonic, ne comunicati un e-mail, accesati website-ul www.it-mb.ro, creati un cont de utilizator pe site-ul www.it-mb.ro, transmiteti o solicitare sau o comanda, utilizand formularele disponibile pe site sau direct la sediul/ punctul de lucru al societatii, cand ne trimiteti CV-ul dumneavoastra sau orice alte date cu caracter personal sau cand intrati in raport contractual cu societatea;

indirect - in anumite situatii, obtinem/ avem acces la date cu caracter personal ale persoanelor fizice in mod indirect, in situatia in care sunteti in relatii contractuale cu alte societati cu care colaboram. In cazul in care prelucram date cu caracter personal obtinute de la terte persoane juridice, acestea au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

6. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopurile si temeiurile legale pentru prelucrarea acestora

Date personale: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de livrare, numarul de telefon, adresa de e-mail, date cu caracter bancar, semnatura, informatii despre computerul dvs. si despre vizitarea site-ului web (inclusiv adresa IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului utilizat, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului nostru) precum si alte date cu caracter personal pe care alegeti sa ni le oferiti atunci cand ne contactati sau sa accesati site-ul www.it-mb.ro, cum ar fi, dar fara a se limita la: datele cuprinse in CV, denumirea societatii la care lucrati si functia detinuta.

Date cu caracter special: in mod normal, nu prelucram asemenea categorii de date cu caracter personal, dar, in situatiile in care prelucram astfel de date, o facem numai cu consimtamantul persoanei vizate sau in baza unei obligatii legale pe care o avem.

Date privind persoanele minore: in mod normal, nu prelucram asemenea categorii de date cu caracter personal. In situatia in care, in mod accidental, datele cu caracter personal privind persoanele minore vor ajunge in posesia societatii, ne obligam sa le stergem de indata din sistemele noastre.

Ne putem intemeia prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

• Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatiile contractuale precum si pentru a desfasura activitatile care fac obiectul nostru de activitate.

• Consimtamant: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviciat in momentul in care ne furnizati datele respective.

• Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii.

• Obligatie legala si interes public: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ne revin.

Cu titlu de exemplu, primim informatii de la dumneavoastra si prelucram datele dumneavoastra personale, dupa cum urmeaza:

-cand va creati un cont pe site-ul nostru, ne transmiteti numele si prenumele, adresa de e-mail;

- cand plasati o comanda pe site-ul nostru, ne furnizati informatii, dupa cum urmeaza: numele si prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numarul de telefon, detalii de facturare, metoda de plata, precum si orice alte informatii le transmiteti, in mod voluntar, prin completarea rubricii “comentarii”;

- in situatia in care, pentru a achita comanda pe care o efectuati, optati pentru plata online cu cardul a contravalorii comenzii, veti fi directionat catre pagina securizata a procesatorului de plati PayU, unde veti completa informatiile despre cardul dumneavoastra. Plata online a contravalorii comenzii cu cardul, autorizarea si remiterea spre decontare a tranzactiilor de acceptare card se realizeaza exclusiv prin intermediul PayU. IT-MB SERVICE SRL nu solicita si nu stocheaza niciun fel de informatii si date referitoare la cardul dumneavoastra, acestea fiind procesate direct pe serverele procesatorului de plati PayU;

- cand va exprimati acordul privind abonarea la newletter, ne transmiteti adresa dumneavoastra de e-mail. Pentru a va transmite newslettere, folosim serviciile Mailchimp. Adresa dumneavoastra de e-mail va fi prelucrata de catre acestia doar daca v-ati oferit acordul cu privire la primirea newsletterelor, iar prelucrarea va inceta in momentul revocarii consimtamantului;

- in timpul navigarii pe site-ul nostru, sunt colectate date si informatii, care pot fi: tipul de browser si versiunea utilizata; sistemul de operare folosit de sistemul de acces; site-ul web de la care se ajunge la un sistem de acces al site-ului nostru; data si ora accesarii site-ului nostru; adresa IP; furnizorul de servicii internet al sistemului de acces; orice alte date similare si informatii care pot fi utilizate in cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informatiei;

- cand ne trimiteti o solicitare/ oferta/ propunere, in vederea stabilirii unei relatii de afaceri sau in vederea incheierii unui contract, ne furnizati informatii cu privire la datele dumneavoastra personale, in nume propriu sau in calitate de reprezentant legal sau contractual ori salariat al unei persoane juridice;

- cand decideti sa transmiteti o candidatura pentru un post in cadrul societatii, ne transmiteti datele dumneavoastra personale pe care alegeti sa ni le comunicati sau sa le includeti in CV, cum ar fi: nume, prenume, data si locul nasterii, varsta, imaginea, educatia si calificarile experienta profesionala.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra sunt urmatoarele:

- crearea si administrarea contului de utilizator pe site-ul www.it-mb.ro;

- prelucrarea comenzilor si a retururilor, incluzand preluarea, validarea, expedierea, facturarea si plata produselor;

- solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi;

- returnarea produselor si rambursarea contravalorii acestora, conform prevederilor legale;

- asigurarea serviciilor de suport, incluzand, dar fara a se limita la raspunsurile oferite la intrebarile dumneavoastra privind comenzile efectuate sau bunurile si serviciile societatii, precum si feedback-ul dumneavoastra referitor la bunurile si serviciile oferite de catre societate;

- optimizarea activitatii de marketing, incluzand dar fara a se limita la comunicarile de marketing (in masura in care v-ati exprimat acordul cu privire la primirea de astfel de comunicari);

- apararea intereselor legitime ale societatii (cum ar fi masuri de protectie a site-ului si a utilizatorilor acestuia impotriva atacurilor cibernetice; masuri de prevenire si detectare a tentativelor de frauda sau/si masuri de prevenire si gestionare a diverselor alte riscuri, inclusiv prin transmiterea de informatii catre autoritatile publice competente);

- incheierea, mentinerea si incetarea relatiei cu partenerii contractuali, inclusiv indeplinirea obligatiilor asumate prin incheierea contractelor;

- indeplinirea obligatiilor legale ce revin societatii.

7. Protectia si partajarea datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru sau obtinute in orice alte modalitati care sunt prevazute in prezenta politica de confidentialitate pot fi transmise sau putem oferi accesul la aceste date urmatoarelor categorii de destinatari:

- angajati sau/si contractori/ prestatori de servicii carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele nostru sau/si pentru a furniza servicii disponibile societatii. Pentru acest scop, putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de plata/ bancare, furnizorii de servicii IT, furnizorilor de servicii de contabilitate, furnizori de servicii marketing;

- autoritatilor publice, in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala care ne incumba, sau care revine angajatilor ori contractorilor/ prestatorilor de servicii nostri sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim.

IT-MB SERVICE SRL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR.

Totodata, ne asiguram ca acordam acces la datele cu caracter personal numai angajatilor si colaboratorilor, autoritatilor care au competente in acest sens, precum si partenerilor contractuali/ prestatori, doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toate persoanele fizice sau juridice care intra in contact cu datele cu caracter personal prelucrate de catre noi trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile prezentei politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal si au semnat declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Echipamentele de tip server pe care este gazduit site-ul web www.it-mb.ro, prin intermediul carora sunt colectate date cu caracter personal, sunt protejate atat la accesul fizic, cat si la accesul de distanta, fiind instalate in locatie Romania si sunt supuse periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului nostru, precum si toate datele cu caracter personal colectate si prelucrate, in oricare dintre modalitatile si pentru oricare dintre scopurile descrise in prezenta Politica sunt retinute numai pe perioada necesara scopului in vederea careia au fost colectate.

Societatea mentine informatiile personale pentru urmatoarele perioade de pastrare:

- informatiile dumneavoastra, pe care le colectam pentru a ne implica in tranzactii cu clientii, furnizorii si alti parteneri de afaceri, vor fi pastrate pe durata tranzactiei sau a prestarii serviciilor sau mai mult, dupa cum este necesar in scopul pastrarii inregistrarilor si a conformitatii legale, respectiv pentru un termen de 5 ani de la data incetarii relatiei comerciale cu partenerii contractuali;

- daca v-ati inregistrat pe site-ul nostru, informatiile despre contul dumneavoastra vor si pastrate atata timp cat mentineti contul;

- daca v-ati inregistrat pentru newsletter, datele dumneavoastra personale vor fi pastrate atata timp cat sunteti abonat la newsletter;

- datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor utilizate de catre site-ul nostru sunt retinute pe perioada mentionata in Politica privind cookie-urile, disponibila aici

8. Modificari ale politicii de confidentialitate

Ultima actualizare: 02 februarie 2024

Daca vom considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail la adresa de e-mail: office@it-mb.ro.

9. Informatii privind ANSPDCP

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plangeri, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP. Click pe urmatorul link pentru a afisa datele de contact ANSPDCP.